top of page

SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi

 

Kentselburada.com Elektronik Ticaret

Mesafeli Satış Kullanıcı Sözleşmesi

 

Bu Sözleşme; sistemimizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz, Güvenli e-Ticaret ve Ödeme Sistemi’ni kullanabilmeniz için, gerekli kuralları içermektedir.

Ticaret platformumuza entegre herhangi bir sanal mağazaya üye olarak, “Kullanıcı Sözleşmesi”ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı “kabul ve beyan etmiş” oluyorsunuz.

 

 

1. Taraflar

 

İşbu  sözleşme, sözleşmeyle atıfta bulunulan sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK–1 Güvenli e-Ticaret ve Ödeme Sistemi, EK–2 Gizlilik Politikası) oluşan, işbu KENTSELBURADA.COM  Sanal Mağaza Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), TAMA YAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile Sistem’e üye olan kullanıcı arasında, kullanıcının Sistem’e üye olmasıyla sözleşme,  ilgili Sistem’in bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması an’ında düzenlenmiştir.

Sistem’e üye olarak, “Kullanıcı Sözleşmesi”nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını göstermiş olan Kullanıcı, üyelikle; sözleşmenin kabulünü beyan ve taahhüt etmiş olur!

 

2. Tanımlar

 

ONLİNE MAĞAZA  : TAMA YAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

 

Kullanıcı: Sistem’e üye olan ve Sistem’de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.

 

 

Alıcı: Sistem’de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Sistem tarafından  satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan Kullanıcı’dır.

 

 

Sistem: Kentselburada.com Elektronik Ticaret Sistemi’ne entegre edilmiş tüm alan adlarından oluşan,  sanal mağazalar zinciri ve elektronik ticaret platformudur.

 

Site: Kentselburada.com Elektronik Ticaret  Sistemi’ne entegre edilmiş sanal mağazadır.

 

Entegre Sanal Mağaza: Kentselburada.com Elektronik Ticaret  Sistemi’ne entegre edilmiş, Sistem’in ödeme ve diğer alt yapısını ortak kullanan, kendi alan adına sahip sanal mağazadır.

 

 

Hizmet: Kullanıcıların, “Kullanıcı Sözleşmesi”nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Kentselburada.com  tarafından, Sistem içerisinde ortaya konulan uygulamaların tümüdür.

Kentselburada.com , kullanıcıların “Kullanıcı Sözleşmesi”nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve uyarlamalar yapabilir. Kentselburada.com  tarafından yapılan bu değişiklikler, uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Kentselburada.com tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından kullanıcılara duyurulur.

 

 

Güvenli e-Ticaret ve Güvenli Ödeme Sistemi: Alıcı ve  Entegre sanal mağazalar, Kentselburada.com arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, “Kullanıcı Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde, Kentselburada.com  tarafından sağlanan hizmetlerin tümüdür.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

“Kullanıcı Sözleşmesi”nin konusu, sistemde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

“Kullanıcı Sözleşmesi”nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Sistem içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak  Kentselburada.com  işletmeleri tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi”nin hükümlerini kabul etmekle, Sistem içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Kentselburada.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şaartları

 

a) üyelik, Sistem’in ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Sistem’e üye olmak için sistem dahilinde sunulan paketlerden birine ücretsiz mağaza kurulumu gerçekleştirilir ve üyelik oluşturulur, her paket için vaad edilen hizmet süresi 1 (bir) yıldır. Paket alımı yapılarak, üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

b) Sistem’e üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5/2 maddesi uyarınca, Kentselburada.com  tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5/2 maddesi uyarınca, Kentselburada.com  tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Sistem kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Sistem üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

 

5/1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Sistem’in Hizmet’lerinden faydalanırken ve Sistem’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Sistem’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Kentselburada.com ‘nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kentselburada.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c) Kullanıcıların Kentselburada.com  tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (e-posta adresi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, Kentselburada.com’nın , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

d) Kullanıcıların, Sistem dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kentselburada.com , Kullanıcıların tarafından Kentselburada.com ‘ya  iletilen veya Sistem üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

e) Kullanıcıların, Kentselburada.com’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 

f) Kentselburada.com’nın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Sistem’i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Sistem üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Sistem dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Kentselburada.com ve başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Sistem dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kentselburada.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kentselburada.com , Kullanıcıların, “Kullanıcı Sözleşmesi” hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Sistem üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

g) Kullanıcı, Kentselburada.com’nın Sistem üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Kentselburada.com’dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Alıcı, Sistem’de satış için sergilenen ürünleri taksitli veya peşin olarak dilediği kadarını direk satın alma hakkına sahiptir.

 

b) Alıcı, Sistem üzerinde satışa sunulan herhangi bir ürünün her ne sebeple olursa olsun, Kentselburada.com ’nın  veya entegre sanal mağazanın, ödeme yapıldıysa alıcının yaptığı ödeme hiçbir kesinti yapılmadan iade edilmek koşulu ile ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde,  bu durumdan ötürü Kentselburada.com ‘nın ve entegre sanal mağazanın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Kentselburada.com’dan  ya da entegre sanal mağazadan satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c) Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluk TAMA YAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’e aittir.

 

5.2. Kentselburada.com’nın  Hak ve Yükümlülükleri

 

 

a) Kentselburada.com , Sistem’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kentselburada.com , bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Kentselburada.com’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kentselburada.com  tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Kentselburada.com  tarafından yapılabilir. Kentselburada.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

 

 

b) Kentselburada.com, Sistem üzerinden, Kentselburada.com’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sistemlerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Kentselburada.com tarafından sağlanmış olabilir ve web Sitesini veya Siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web Sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sistem üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web Sistemleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Sistemlerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kentselburada.com’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

c) Kentselburada.com , Sistem’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

d) Kullanıcılar ve Kentselburada.com  hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 

e) Kullanıcıların, Sistem’e üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabii olup, Kullanıcıların “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Kentselburada.com  Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

6. Hizmetler

 

Kentselburada.com tarafından verilen Hizmet’lerin temelinde, Kullanıcıların en güvenli ve en uygun şartlarda ürün ve hizmet satın almalarını sağlamak ve Sistem aracılığıyla, Kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

 

6.1. Güvenli e-Ticaret ve Ödeme Sistemi

a) Kentselburada.com, Alıcıya; satın aldığı her ürün ve hizmet için ve bunlara yaptığı her ödeme için şirket olarak özel güvence verir.  Güvenli ve Hızlı Alım -Satım ve Ödeme Sistemi ‘ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin EK–1 Güvenli e-Ticaret ve Ödeme Sistemi bölümünde yer almaktadır.

7. Gizlilik Politikası

Kentselburada.com , Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK–2 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Kentselburada.com, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

8. Diğer Hükümler

 

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Sisteminin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Kentselburada.com ‘nın  telif haklarına tabi çalışmalar) Kentselburada.com’ya  ait olarak ve/veya Kentselburada.com  tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Kentselburada.com  Hizmet’lerini, Kentselburada.com  bilgilerini ve Kentselburada.com  telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Kentselburada.com’nın  Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Online Mağa’dan  talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

b) Kentselburada.com’nın , Kentselburada.com  Hizmetleri, Kentselburada.com  bilgileri, Kentselburada.com  telif haklarına tabi çalışmalar, Kentselburada.com  ticari markaları, Kentselburada.com ticari görünümü veya Sistem vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Kentselburada.com , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sistem’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi”, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Kentselburada.com , işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kentselburada.com  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kentselburada.com ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, “Kullanıcı Sistem”e üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Kentselburada.com , Kullanıcıların işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”ni ve/veya Sistem içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Kentselburada.com ’nın  uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 

 

a)Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

b) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

ÖDEME METOTLARI

- Banka Havalesi

- Kredi Kartı veya Banka Kartı

Payment Methods
Contact
bottom of page